Për ne

Unioni Evropian dhe procesi i zgjerimit të saj, me efektet specifike të gjitha fazave të proceseve integruese janë kyçe për të gjitha palët e interesuara, prej korporatave multinacionale dhe ndërmarrjeve rajonale deri tek institucionet publike dhe organizatave joqeveritare në rajon në të cilin gjenden shtetet kandidate për anëtare në BE (Kroacia, Turqia dhe Ish Republika e Jugosllavisë Maqedonia), shtetet kandidate potenciale (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Kosova dhe Serbia) si dhe fqinjësia evropiane në Evropën lindore (Ukraina, Moldavia).

ECS-BRUSSELS me seli në Bruksel, shoqëria udhëheqëse në fushën e këshillimit mbi çështjet evropiane dhe strategjive korporatave lidhur me marrëdhëniet e Bashkimit Evropian dhe këtij rajoni, si dhe ofrimit të shërbimeve strategjike, këshillimit juridik dhe financiar në rajon dhe në Bashkimin Evropian.

Për investitorët në të gjitha vendet e rajonit dallimi ndërmjet suksesit dhe mossuksesit varet prej efektit të lidhjeve të tyre në trupat shtetëror dhe botës së biznesit. Qëllimi i ECS-BRUSSELS-it është të shërbej si udhërrëfyes dhe ndihmon klientëve të vet që të gjenden në mënyrë efikase në rrethin lokal të biznesit.

Duke i falënderuar njohjes tonë të praktikës kombëtare të biznesit dhe pranisë tonë në Bashkimin Evropian, ekipi ynë është i pozicionuar perfekt për zbatimin e qëllimeve strategjike në marrëdhëniet me rrethin e biznesit dhe opinionin publik në të gjitha qendrat e rajonit në të cilat aprovohen vendimet politike dhe të biznesit si dhe dhënies së përkrahjes të gjitha përpjekjeve për zbatimin dhe përshtatjes standardeve të Bashkimit Evropian.